Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS NA OZDOBĘ ŚWIĄTECZNĄ

Czcionka:

 

REGULAMIN KONKURSU

OZDOBA ŚWIĄTECZNA 2022

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem „Konkursu na Ozdobę Świąteczną” jest Centrum Kultury „Zamek”

i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem zwane dalej Organizatorem.

2. Cele konkursu:

a) kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,

b) wyłonienie najciekawszych ozdób świątecznych,

c) propagowanie twórczości dzieci i dorosłych poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego Narodzenia,

d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,

e) rozwijanie kreatywności poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych).

3. Termin

a) Dostarczanie prac do 9 grudnia 2022 r.

b) Ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia 2022 r.

4. Zgłoszenia do konkursu

Prace należy dostarczyć do 9 grudnia 2022 roku do godziny 17:00 do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem (plac Zamkowy 3).

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, wiek, telefon kontaktowy, a w przypadku osób niepełnoletnich imię i nazwisko (opiekuna) i telefon kontaktowy opiekuna.

5. Nagrody

a) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Centrum Kultury „Zamek” i Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowem.

§2

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców. Prace mogą tworzyć dzieci, uczniowie wszystkich typów szkół oraz dorośli.

2. Konkurs podzielony jest na 5 kategorii wiekowych:

a) dzieci w wieku przedszkolnym

b) uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

c) uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych

d) uczniowie szkół ponadpodstawowych

e) dorośli.

3. Złożenie pracy równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku oraz pracy mediach i na stronach internetowych Organizatorów.

§3

WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC

1. W celu wyłonienia najlepszych prac konkursowych zostanie powołana 3 osobowa komisja.

2. Komisja będzie brała pod uwagę:

a) zgodność z tematem,

b) pomysłowość i oryginalność formy,

c) estetykę wykonania,

d) samodzielność pracy,

3. Komisja odrzuci prace:

a) niezgodne z tematem,

b) pozbawione metryczki,

c) prace wykonane z pomocą osób trzecich.

4. Decyzja i ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.

5. Rozstrzygnięcie konkursu:

a) Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem      oraz na stronie Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem oraz Centrum Kultury „Zamek”.

b) Wszystkie prace trafią na wystawę pokonkursową w Centrum Kultury „Zamek”, a zdjęcia prac  zostaną opublikowane na stronie internetowej GBP w Nowem oraz na stronie Facebook Centrum Kultury „Zamek” i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem.

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w Regulaminie.

2. Wszystkie prace, które uczestniczą w konkursie są jako dokument przekazany Organizatorowi; przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.

 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

 

………………………………………………………………………

Imię i nazwisko autora pracy / wiek

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy

………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna

(jeżeli autor pracy jest niepełnoletni)

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / oraz danych osobowych mojego dziecka* w rodzaju: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy autora pracy, a w przypadku osoby niepełnoletniej: imię i nazwisko (opiekuna) i telefon kontaktowy opiekuna w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w „ Konkursie na Ozdobę Świąteczną”, którego organizatorami są: Centrum Kultury „Zamek” i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem i jego promocji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1.

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, czytelny podpis)

                                                                                         

         ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH W TYM WIZERUNKU

W związku z uczestnictwem w „Konkursie na Ozdobę Świąteczną” którego organizatorami są: Centrum Kultury „Zamek” i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem wyrażam zgodę na rozpowszechnianie moich danych osobowych, w tym mojego wizerunku, w publikacjach na:

*wybór zakreślić znakiem X

☐ stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem

☐ stronie portalu społecznościowego facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem

☐ stronie portalu społecznościowego facebook Centrum Kultury „Zamek”.

☐ wystawie prac w Centrum Kultury „Zamek”,

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062.). zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.

…………………………………………...

(data, czytelny podpis)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorami przetwarzanych danych są:

 a) Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem, plac Zamkowy 3, 86-170 Nowe, tel.: 52–33-27-081, adres e-mail: biblioteka@gminanowe.pl

 

b) Centrum Kultury "ZAMEK", pl. Zamkowy 3, 86-170 Nowe,  tel.: 523327350, adres e-mail ckzamek@gminanowe.pl

 

2. Administratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adresy Administratorów.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i udział w „Konkursie na Ozdobę Świąteczną” którego organizatorami są: Centrum Kultury „Zamek” i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem i jego promocja.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3 tj. skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału „Konkursie na Ozdobę Świąteczną” którego organizatorami są: Centrum Kultury „Zamek” i Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, po czym zostaną usunięte.

Ogłoszenie wyniku konkursu wraz z dokumentacją zdjęciową będzie przetwarzane – publikowane  na stronach internetowych podmiotów, na podstawie wyrażonej zgody do czasu jej cofnięcia.

W związku z organizacją Konkursu dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione, działające z polecenia Administratora. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tj. usługodawcom wykonujących zadania w ramach świadczenia usług utrzymania systemów informatycznych w zakresie hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji elektronicznej, hostingu strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowem  w związku z publikacja wyniku konkursu oraz prac konkursowych – szeroki krąg odbiorców, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych będzie również dostawca usług pocztowych w przypadku korespondencji prowadzonej listownie.

W przypadku wyrażenia zgody publikacji danych osobowych na portalach społecznościowych Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego, jakim są Stany Zjednoczone Ameryki.

Przekazywanie danych osobowych do ww. państwa trzeciego nie znajduje podstawy w decyzji Komisji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, o której mowa w art. 45 ust. 1 RODO".

5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

- dostępu do swoich danych osobowych;

- sprostowania nieprawidłowych danych;

- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

- żądania ograniczenia przetwarzania danych;

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

DZISIAJ UPŁYWA TERMIN ODDANIA KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH W DNIU 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Styczeń 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny