Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Czcionka:
Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://biblioteka.gminanowe.pl

Data publikacji strony internetowej: [ 2014-02-25 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2021-03-31 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22-09-2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Nowak, biblioteka@gminanowe.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523327081. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskichhttps://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

I. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem; plac Zamkowy 3; 86-170 Nowe

1. Wejście dla osób niepełnosprawnych - brak (budynek w trakcie remontu i przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnością).

2. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

3. Na placu zamkowym przed obiektem znajduje się miejsce wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

4. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

6. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

7. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

II. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowem Filia Rychława; Rychława 47; 86-170 Nowe

1. Wejście do budynku nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózku.

2. Brak windy.

3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. 

4. Przed obiektem nie znajduje się miejsce wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.

5. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym. 

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych. 

DZISIAJ UPŁYWA TERMIN ODDANIA KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH W DNIU 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2021 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny